verslag ALV 2018

Verslag Algemene ledenvergadering HTTV-070 26 09 2018

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen

3. Verslag ALV 27092017 (reeds in jullie bezit)

4. Jaarverslagen
1. bestuur
1. algemeen (zie toe te zenden bijlage)
2. voortgang nieuwe locatie (zie toe te zenden bijlage)
2. wedstrijdsecretariaat (zie de voortreffelijke verslagen van afgelopen jaar van Albert, al gestuurd aan alle leden))
3. financieel verslag en verslag kascommissie (+ verkiezing kascommissie)
1. Contributieverhoging voor september 2019
2. Voorstel m.b.t. betalingsdiscipline contributie
3. Begroting sept 2018 t/m sept 2019 (zie toe te zenden of al gezonden bijlage)

5. Rooster van aftreden en bestuurssamenstelling. (zie toe te zenden bijlagen)
Verkiezing voorzitter en secretaris + nieuwe bestuursleden PR/marketing en jeugdzaken
6. Commissies
1. barcommissie
2. verslag jeugdcommissie
7. Special Olympics, evenement in 2019 en de Spelen in 20120 Er zijn hiervoor vele vrijwilligers nodig, gaarne je aanmelden
8. Rondvraag
9. Sluiting

2. Volgens Ronald zou HTTV-070 niet voldoen aan de nieuwe privacy regels. Ben heeft het protocol van de NTTB geheel doorlopen en een paar aanpassingen gedaan. Mocht er nog aanpassing nodig zijn, dan kan dat natuurlijk altijd aangepast worden. Het gaat Ronald vooral om het feit dat Quirijn geen wedstrijdsecretaris meer is, maar nog wel in het NAS staat en dus uitslagen kan invullen. Ook anderen maken gebruik van zijn inloggegevens.
(NB het gaat bij de NVG vooral om de verwerking van data van personen en niet om het invoeren van wedstrijduitslagen B.S.)

3. verslag alv 2017 wordt goedgekeurd

4.2 stand van zaken nieuwe zaal
Voor het bestuur weegt de nieuwe zaal zeer zwaar. Er is de afgelopen jaren zeer veel werk ingestoken. Ook het bestuur zou wel in de huidige zaal willen blijven, maar de zeer uitgebreide scan van de gemeente heeft aangetoond dat dit in feite onbetaalbaar is. Pingwins is afgehaakt voor de nieuwe zaal, blijven dus SETT en wij over. Toestemming tot bouwen is wel nodig van de welstandscommissie. Locatie gemeentelijk sportterrein van Haag atletiek.
Bij een offerte voor schilderen van het huidige gebouw is door het schildersbedrijf betonrot geconstateerd in de gevel.
Stookkosten zijn erg hoog. 5 jaar geleden heeft voor het laatst een onderhoudsbeurt van de ketel plaatsgevonden.
Een C- locatie biedt minder ruimte dan de zaal die we nu hebben. Het bestuur is zich dat wel bewust, maar met wat creatieve oplossingen moet er genoeg ruimte zijn voor alle belanghebbenden (SETT, TTSD en HTTV-070)
66% subsidie gemeente is mogelijk. Ook bij het rijk is er per 010119 een pot van 80.000000.
Er kan geparkeerd worden bij de sportvelden.

Dit is de koers van het bestuur, uitgebreide beschreven in het stuk van Henk.

4.3 Financieel verslag: de voorraad kleding voor de jeugd is er niet meer. De voorraad wordt afgeschreven.
Er zijn verschillende leden met contributieachterstand. Vooral bij de jeugd. Rob doet herinneringen persoonlijk bij de ouders en senioren in de bus. Gedacht wordt aan royement bij oplopende contributieachterstand
Boetes bij competitie waren 105 euro, volgens Albert. Rob kijkt dit na. Moet toch veel minder kunnen.
Quirijn merkt op dat de kantine uitgaven met 1000 euro zijn gestegen, maar de opbrengst slechts 100 euro meer is. Volgens Rob is er veel te weinig betalingsdiscipline. Het bestuur zal gaan werken aan een plan om de bezetting van de bar te regelen. Verhoging prijzen zou ook kunnen. BTW wordt sowieso per 010119 verhoogd naar 9%.
Contributie verhoging van 10 euro voor alle leden wordt goedgekeurd.

De kascommissie verleent aan de vergadering decharge.

Ronald geeft toelichting op zijn 11 puntenplan. Hugo benadrukt het voordeel om eigenaar van de huidige zaal te zijn en geen hypotheekschuld te hebben.

5. Bestuursverkiezing
Na een stevige discussie tussen de kandidaten voor het voorzitterschap wordt er gestemd.
Met 40 stemmen voor, 2 onthouding en 26 tegen wordt Aad herkozen.
De voorzitter gaat ervan uit dat daarmee de verkiezing van de secretaris niet meer nodig is, omdat dat dezelfde verhouding zal opleveren.
Zowel Menno als Duurt worden door de vergadering tot lid van het bestuur gekozen.

6. commissies
Het idee van een vaste barman/vrouw moet worden uitgewerkt, daarna ook het idee van de pinbetalingen.
Jeugdcommissie is niet bij elkaar geweest. Duurt zal er achter aan gaan.
Special Olympics komt eraan in 2020, er komt nog meer informatie over. Het gaat om verstandelijk gehandicapten. Er komt nog een schrijven over.
Robin zou het leuk vinden zich voor de jeugd te gaan inzetten.