Statuten

Akte oprichting vereniging

Heden, …………………………, verschenen voor mij, Mr. Maria Elisabeth Wilhelmus
Hendrika Zuijdgeest, notaris te Delft:
1. * als gevolmachtigd van:
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: TAFELTENNISVERENIGING
“WIBATS”, gevestigd te ‘s-Gravenhage, kantoorhoudende 2545 VX ‘s-
Gravenhage, Zuidlarenstraat 8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder dossiernummer 40408375;
2. * als gevolmachtigd van:
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: ROOMS KATHOLIEKE
TAFELTENNISVERENIGING STEEDS HOGER/TSB (THE SMASH BOYS),
gevestigd te Rijswijk (Zuid-Holland), kantoorhoudende 2548 RK ‘s-Gravenhage,
Athenesingel 37, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 40407627,
tezamen te noemen ‘de oprichters’.
De verschenen personen verklaren dat de oprichters een vereniging oprichten met de
volgende statuten.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1
De vereniging draagt de naam Haagse Tafeltennis Vereniging-070, kortweg HTTV-070
en is gevestigd te ‘s-Gravenhage.
De vereniging is voortgekomen uit een fusie van de twee volgende verenigingen te
weten de rooms katholieke tafeltennisvereniging “ Steeds Hoger TSB”, opgericht op één
juni negentienhonderdeenenzestig te Rijswijk en de tafeltennisvereniging “Wibats”,
opgericht op acht juni negentienhonderdzesenzestig te ‘s-Gravenhage.

DUUR

Artikel 2
De vereniging is opgericht op heden en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen en bevorderen van de tafeltennissport
onder erkenning van de Nederlandse Tafel Tennis Bond in de regio Haaglanden
voor zowel jeugdigen als volwassenen en ouderen en op elk gewenst niveau van
competitie en recreatie.
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het stimuleren van de tafeltennissport in de meest ruime zin;
b. het inventariseren, registreren, documenteren en uitdragen van deze
activiteiten;
c. het behartigen van de belangen van de aangesloten leden;
d. het exploiteren en onderhouden van een eigen sportaccommodatie;
e. alle andere wettige middelen.

LEDEN

Artikel 4
1. Lid van de vereniging kunnen worden, zij die na schriftelijke aanmelding bij de
secretaris, als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Bij niet-toelating tot lid kan
de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van alle
leden zijn opgenomen. Dit wordt aan elk nieuw lid bij aanmelding medegedeeld.

JEUGDLEDEN

Artikel 5
1. Jeugdleden zijn minderjarige natuurlijke personen die door hun wettelijke
vertegenwoordigers als lid bij het bestuur zijn aangemeld en door het bestuur als
zodanig zijn toegelaten
2. Het stemrecht dat toekomt aan een jeugdlid wordt door de de wettelijke
vertegenwoordiger van het jeugdlid uitgeoefend.

BEGUNSTIGERS – ERELEDEN

Artikel 6
1. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging
door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. Waar in deze statuten
wordt gesproken van leden worden daaronder zowel de gewone leden inclusief de
jeugdleden als de ereleden verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.
2. Begunstigers zijn zij die zich verklaard hebben de vereniging financieel te
ondersteunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum
bijdrage. Zij hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hen bij
of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd.
3. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde eenzijdig door
schriftelijke opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over
het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. Opzegging namens
de vereniging geschiedt door het bestuur.

SCHORSING

Artikel 7
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste zes
maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen en gedragingen het belang van
de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
2. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging van het lid;
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij
de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van een maand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk
worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijze niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij
de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzicht
uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond
van het feit dat het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of dat
redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de
betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het
besluit, beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten
spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd

GELDMIDDELEN EN VERPLICHTINGEN VAN LEDEN.

Artikel 9
1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies,
entreegelden, subsidies, erfstellingen, legaten, lastbevoordelingen, schenkingen,
bijdragen van sponsoren en alle andere baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard.
3. De hoogte van de door de leden en begunstigers te betalen contributie wordt
jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
4. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
5. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing
van de betaling van contributie te verlenen.
6. In het huishoudelijk reglement wordt geregeld op welke wijze de contributie moet
worden voldaan.
7. Naast de verplichting tot het betalen van contributie kunnen bij reglement en/of bij
besluit van de algemene vergadering andere verplichtingen aan de leden worden
opgelegd, waaronder, maar niet uitsluitend, de verplichting tot het verrichten van
vrijwillige werkzaamheden zoals het uitvoeren van kantinediensten ten behoeve
van de vereniging.

BESTUUR

Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden. Het aantal bestuursleden wordt bepaald
door de algemene vergadering. Indien het aantal bestuursleden beneden het door
de algemene vergadering vastgestelde aantal daalt, blijft het bestuur bevoegd,
doch is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen,
waarin de voorziening in de vacatures aan de orde komt.
2. De leden van het bestuur worden door en uit de leden benoemd voor een periode
van twee jaar. De voorzitter wordt in functie benoemd. De werkzaamheden van de
bestuursleden worden geregeld in het huishoudelijk reglement
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een
voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden. De voordracht
van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een
voordracht door tenminste tien leden moet voor de aanvang van de vergadering
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
5. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig
het voorgaande de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te ontnemen,
dan is de algemene vergadering vrij in de keuze.
6. Indien er meer dan een bindende voordracht is, dan geschiedt de benoeming uit
die voordrachten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 11
1. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst
of ontslagen. Voor een dergelijk besluit is er tenminste een meerderheid van
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is nodig.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag eindigt door het verloop van die termijnen.
2. Bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd zelf ontslag te nemen, mits dit geschiedt
met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
3. Een bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreden. Wie in een tussentijdse vacature wordt
benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger. De
aftredende is terstond herkiesbaar.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 12
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan die
tezamen met de voorzitter het dagelijks bestuur vormen. Het dagelijks bestuur kan
voor elk hunner een vervanger aanwijzen.
2. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.

BESTUURSTAKEN – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden
benoemd. In het huishoudelijk reglement worden samenstelling en taken van de
commissies nader uitgewerkt
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen na verkregen goedkeuring van de
algemene vergadering.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden een beroep
worden gedaan.
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en
daarnaast door twee leden van het dagelijks bestuur.

STEMMINGEN IN DE BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 14
Voor zover in de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de
besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij
staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 15
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gerekend.
2. Het bestuur brengt op de in artikel 16 bedoelde jaar vergadering, zijn jaarverslag
uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop
van de in artikel16, lid 2 genoemde termijn kan ieder lid deze afrekening van het
bestuur vorderen.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
op de eerstvolgende jaarvergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen
bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te vertonen en
inzage van boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 1 en 2 tenminste zeven
jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de Wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene
jaarvergadering gehouden. In deze jaarvergadering komen onder meer aan de
orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 15 met
het verslag van de daartoe op de vorige jaarvergadering benoemde
commissie;
b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissies en de hiervoor sub
a. bedoelde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor
de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
4. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door
een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling per mail of per post.
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende( 1/10 ) gedeelte der
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken. Het verzoek dient een opgave van de te
behandelen onderwerpen te bevatten.
6. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het
bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot
die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze in lid 4 bepaald, of bij advertentie in
tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 17
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en begunstigers. Geen
toegang hebben geschorste leden met dien verstande dat een geschorst lid
toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld.
2. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft een stem.
3. Een lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid te
doen uitbrengen. Een lid kan slechts een ander lid vertegenwoordigen.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 18
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of
zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt
een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de
voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering
bijeenroepen, kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen
opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces verbaal wordt ter kennis van
de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid der vergadering of. indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
3. Alle besluiten in de algemene vergaderingen worden, voor zover in deze statuten
niet anders bepaald, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.Onder
volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan het eerste hele getal boven
de helft van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij zowel in
het ene als in het andere geval de vergadering met algemene stemmen anders
besluit.
5. Besluiten kunnen ook bij acclamatie worden genomen wanneer niemand van de
leden zich daartegen verzet.
6. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Bij stemming over personen is hij gekozen die de volstrekte meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien deze meerderheid in eerste
stemming niet wordt verkregen, volgt een tweede vrije stemming. Indien dan ook
die meerderheid niet is verkregen vindt herstemming plaats tussen de twee
personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich verenigd
hebben (eventueel voorafgegaan door een tussenstemming tussen hen, die een
gelijk aantal stemmen op zich verenigden). Indien bij de herstemming of bij de
tussenstemming de stemmen staken beslist het lot.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent
alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot
statutenwijziging of ontbinding ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze
niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het
oproepen en houden van een vergadering of een daarmede verband houdende
formaliteit niet in acht genomen.

VERENIGINGSJAAR – BOEKJAAR

Artikel 20
Het verenigingsjaar en het boekjaar van de vereniging vallen samen met het
wedstrijdseizoen te weten van 1 september tot en met 31 augustus van het jaar
daaropvolgend..

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de
algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste veertien
dagen tevoren heeft plaats gevonden met de mededeling dat aldaar wijziging van
de statuten zal worden voorgesteld en een afschrift van het voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, tenminste vijf dagen voor de
vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage heeft
gelegen tot na afloop van de dag waarop de vergadering is gehouden.
2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet
de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen
dertig dagen, doch niet binnen veertien dagen daarna, een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan
worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
3. Voor de totstandkoming van de statutenwijziging is een notariële akte vereist.
4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging als mede de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantoren van het Handelsregister, gehouden
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging
haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 22
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in het vorige artikel is op die besluitvorming van
overeenkomstige toepassing.
2. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn.
Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld,
geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der
vereniging overeenstemmen.
4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten en reglementen zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen
die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden “in liquidatie”.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
vereniging gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar, tenzij deze
boeken en bescheiden onder de zorg van de Gemeentearchivaris van de stad ‘s
Gravenhage in het gemeentearchief kunnen worden opgeborgen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 23
1. Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft
voor zover nodig, nadere regels.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt bij besluit van de algemene
vergadering.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn
met de wet of de statuten.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 24
Voor de leden van de vereniging die schade lijden is de aansprakelijkheid beperkt tot de
uitkering van de via de N.T.T.B. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

SLOTBEPALINGEN

Tenslotte verklaarden de comparanten dat in afwijking van het daaromtrent in deze
statuten bepaalde, het bestuur van de vereniging voor de eerste maal als volgt is
samengesteld:
1. de voorzitter, de heer Adam Theodorus Augustinus van Schie
2. de eerste wedstrijdsecretaris, Leonardus Arnoldus Wilhelmus van Zijl
3. de algemeen secretaris, de heer Berend Gert Spaans
4. de penningmeester, de heer Robertus Jozef van Soest
5. de tweede penningmeester, de heer Cornelis Pieter Vastenburg
6. de tweede wedstrijdsecretaris, de heer Quirinus Stempher
7. lid namens de jeugdcommissie, de heer Ronald Schildknegt
8. lid op algemene titel, de heer Herman Hendrik Maria Engbersen
De comparanten zijn mij, notaris, bekend,
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te ‘s Gravenhage op de datum in het hoofd
dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
verschenen personen hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte
te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet,
door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.