Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement HTTV-070
Vastgesteld in de algemene ledenvergadering

ALGEMEEN

1) Algemene bepalingen
De vereniging genaamd Tafeltennisvereniging HTTV-070, gevestigd te Den Haag, hierna te
noemen “de vereniging”, is opgericht op 7 november 2014 met als officiële ingangsdatum 1
januari 2015.

2) Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar (tevens boekjaar) loopt van 1 september tot en met 31 augustus
daaropvolgend.

LEDEN

3) Leden
a. Lid van de vereniging kunnen worden, zij die na schriftelijke aanmelding bij de
secretaris, als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Bij niet-toelating tot lid kan
de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
b. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van alle
leden zijn opgenomen. Dit wordt aan elk nieuw lid bij aanmelding medegedeeld.

4) Jeugdleden
a. Jeugdleden zijn minderjarige natuurlijke personen die door hun wettelijke
vertegenwoordigers als lid bij het bestuur zijn aangemeld en door het bestuur als
zodanig zijn toegelaten.
b. Het stemrecht dat toekomt aan een jeugdlid wordt door de wettelijke
vertegenwoordiger van het jeugdlid uitgeoefend.

5) Ereleden en begunstigers
a. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging
door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. Waar in deze statuten
wordt gesproken van leden worden daaronder zowel de gewone leden inclusief de
jeugdleden als de ereleden verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.
b. Begunstigers zijn zij die zich verklaard hebben de vereniging financieel te ondersteunen met
een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage. Zij hebben geen andere
rechten en verplichtingen dan die, welke hen bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of
opgelegd.
c. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde eenzijdig door
schriftelijke opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het
lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. Opzegging namens de vereniging
geschiedt door het bestuur.

HET LIDMAATSCHAP

6) Het lidmaatschap
c. Nieuwe leden dienen een inschrijfformulier in te leveren bij het secretariaat. Het formulier
dient te worden voorzien van dagtekening en handtekening.
d. Voor jeugdleden dient het inschrijfformulier (mede) ondertekend te worden door de
wettelijke vertegenwoordiger. De datum vermeld op het inschrijfformulier wordt
aangehouden als datum van inschrijving als lid van de vereniging.
e. Het bestuur kan in overleg met het nieuwe lid deze datum bijstellen (vervroegen) indien het
inschrijfformulier vertraagd is ingediend bij het secretariaat.
f. Het bestuur heeft het recht om leden te weigeren of voorwaarden te stellen aan het
lidmaatschap en neemt hier binnen vier weken na ontvangst van het inschrijfformulier een
besluit over. Dit besluit wordt binnen deze termijn van vier weken medegedeeld aan het
(potentiële) nieuwe lid.
g. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid worden ingeschreven ook worden
aangemeld bij de NTTB.

7) Wijziging contactgegevens
Leden dienen een wijziging van adres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer of e-mailadres
binnen veertien dagen na wijziging aan het secretariaat door te gegeven.

8) Contributie
a. Gewone leden betalen een contributie die jaarlijks op de algemene ledenvergadering wordt
vastgesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen recreanten en competitie spelende
seniorleden en jeugdleden. Voor competitie spelende leden geldt een toeslag in verband met
aan de bond af te dragen bijdragen. De contributie is van toepassing op de leden als
genoemd in artikel 4 van dit reglement.
b. Ereleden betalen geen contributie.
c. De contributie is verschuldigd bij aanvang van het verenigingsjaar en dient voor het gehele
verenigingsjaar vooruit betaald te worden. In overleg met de penningmeester kan in 1 of 2
termijnen worden betaald.
d. Zij die in de loop van het verenigingsjaar toetreden als lid van de vereniging, betalen een
evenredig bedrag aan contributie.
e. Gedurende het verenigingsjaar wordt geen contributie terugbetaald bij het tussentijds
beëindigen van het lidmaatschap of een wijziging van het soort lidmaatschap. De peildatum
voor de berekening van het lidmaatschap is 1 september, ofwel de aanvang van het
verenigingsjaar.
f. Het bestuur heeft de mogelijkheid om, wanneer feitelijke omstandigheden hier aanleiding
toe geven, af te wijken van het gestelde onder c. van dit artikel.

9) Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden.
b. Door opzegging via brief of e-mail, indien de opzegging uiterlijk voor 1 juli van het lopende
verenigingsjaar is ontvangen door de secretaris.
c. Door royement. Leden kunnen door het bestuur worden geroyeerd wanneer zij niet voldoen
aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging, een en ander ter beoordeling aan het
bestuur, en wanneer zij de statuten of reglementen overtreden of op andere wijze handelen
in strijd met de belangen van de vereniging.

10) Rechten en plichten van leden
Alle leden hebben de hierna genoemde rechten en plichten:
a. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten (d.d. 18 april 1997)
en het huishoudelijk reglement te ontvangen. Beide documenten zijn op de website van de
vereniging na te lezen.
b. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
c. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de
ledenvergaderingen (waarbij begunstigers(donateurs) geen stemrecht hebben).
d. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het
bestuur niet anders is bepaald.
e. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten, en wensen bij het bestuur in te dienen. Het
bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te (laten) behandelen of te (laten)
onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven
aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
f. Zij zijn verplicht zich correct te gedragen ten opzichte van andere leden, medespelers,
tegenstanders, scheidsrechters, leider(s), trainer en publiek.
g. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres en/of
contactgegevens, zoals gesteld in artikel 7.
h. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie binnen de termijn van het lopende
seizoen dus voor 1 september.
i. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door
het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, evenals de
voorschriften van de NTTB.
j. Naast de verplichting tot het betalen van contributie kunnen bij besluit van de algemene
vergadering andere verplichtingen aan de leden worden opgelegd, waaronder maar niet
uitsluitend, de verplichting tot het verrichten van vrijwillige werkzaamheden zoals het
uitvoeren van kantinediensten ten behoeve van de vereniging. Artikel 9 punt 7 van de
Statuten.

11) Aansprakelijkheid leden
Elk lid is aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging
aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar
of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het
tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

12) Disciplinaire maatregelen
a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet,
dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging of
waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
b. Uitsluitend het bestuur is, behoudens het in navolgende leden bepaalde, bevoegd tot het
treffen van disciplinaire maatregelen.
c. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor,
naast een straf welke aan een speler, begeleider, verzorger of ander lid wordt opgelegd en
door de tuchtcommissie van de NTTB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de
vereniging op te leggen.
d. Boetes en/of straffen opgelegd door het (afdelings)bestuur en/of tuchtcommissie van de
NTTB dienen door de leden zelf te worden betaald.
e. Bij een beslissing als bedoeld in lid b en/of lid c van dit artikel heeft het desbetreffende lid
een beroepsmogelijkheid bij de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit beroep
dient binnen 1 maand na het opleggen van de straf bij de secretaris van de vereniging
middels een aangetekend schrijven ingediend te worden. Het bestuur dient er vervolgens
binnen 1,5 maand een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven waarin het beroep aan de
orde wordt gesteld.
f. Het bestuur kan een lid, dat 6 maanden na afloop van het seizoen nog niet aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan, uitschrijven als lid. Van dit uitschrijven stelt het
bestuur met vermelding van de reden ook de NTTB in kennis.

13) Clubtenue
a. Leden van de vereniging zijn verplicht om bij vertegenwoordiging van de vereniging in de
competitie en bij toernooien het dan geldige clubtenue te dragen.
b. Het bestuur dient ervoor te zorgen, dat voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, haar
leden in staat zijn deze kleding aan te schaffen.
c. Indien het bestuur sponsorcontracten is aangegaan met betrekking tot kleding en accessoires
zijn de leden in principe verplicht om de sponsornaam op een door het bestuur te bepalen
wijze uit te dragen. Bij onoverkomelijke bezwaren van een lid kan hiervan afgeweken
worden, dit ter bepaling door het bestuur.
d. Het is leden zonder toestemming van het bestuur verboden reclame-uitingen op de
clubkleding aan te brengen. Bij het dragen van kleding welke is voorzien van reclame-
uitingen die concurrerend zijn met sponsorkenmerken van de vereniging of die evident
schadelijk zijn voor de belangen van de vereniging, is het bestuur bevoegd disciplinaire
maatregelen te nemen.
e. De kleuren van de vereniging zijn zwart/groen/geel: het shirt heeft als basiskleur zwart/geel
en kan kleuraccenten bevatten, de broek of rok is zwart en kan kleuraccenten bevatten.

BESTUUR

14) Samenstelling
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden, van wie alleen de voorzitter in functie wordt
benoemd. De bestuursleden worden door en uit de leden benoemd voor een termijn van twee
jaar. Het bestuur zal erop toezien, dat er geen bestuursleden aan het bestuur
gaan deelnemen, die een tegenstrijdig belang hebben.
De werkzaamheden van de bestuursleden worden in dit huishoudelijk reglement beschreven met
inachtneming van de Statuten. ( Artikel 10 tot en met 14 )

15) Tussentijdse vacatures
Bij het tussentijds aftreden van een bestuurslid kan het bestuur:
a. Diens taak overdragen aan een ander bestuurslid, dan wel diens werkzaamheden onder de
overige bestuursleden verdelen.
b. Een functionaris ad interim benoemen, die wordt belast met een deel van de
werkzaamheden van het bestuur tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Indien in de loop van een verenigingsjaar meer dan de helft van de bestuursleden hun
functie neerleggen, moet binnen vier weken na de datum, waarop de laatste van hen
aftreedt, een algemene ledenvergadering worden gehouden ter voorziening in de ontstane
vacatures.

16) Afbakening werkgebied
Omtrent de afbakening van het werkgebied van de verschillende bestuursleden beslist het
bestuur.

17) Bestuursbesluiten
Besluiten van het bestuur worden genomen in een bestuursvergadering, waarbij tenminste de
helft van de bestuursleden aanwezig is, met een gewone meerderheid van stemmen. Bij staking
van de stemmen kan de voorzitter beslissen.

18) Publicatie besluiten
Het bestuur stelt de leden van alle besluiten van de algemene ledenvergadering, van belangrijke
bestuursbesluiten alsmede van andere mededelingen op de hoogte door middel van een
afzonderlijke publicatie op de website of bijvoorbeeld via e-mail. Dit huishoudelijk reglement zal
na vaststelling door de ALV gepubliceerd worden op de website. De Statuten zijn overigens ook
op de website te vinden.

19) Inwerkingtreding
Besluiten van de algemene ledenvergadering en van het bestuur treden onmiddellijk na
publicatie in werking, tenzij in de besluiten een ingangsdatum wordt gesteld.

20) Bestuursvergadering
Vergaderingen van het bestuur worden gepland:
a. In overleg met alle bestuursleden.
b. Op verzoek van de voorzitter.
c. Op verzoek van minimaal drie bestuursleden.

21) Voorzitter
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij/zij draagt zorg voor
het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en
bepalingen. De voorzitter is de officiële woordvoerder van de vereniging. Wanneer de voorzitter
dit noodzakelijk vindt, kan de voorzitter bepalen, dat alle uitgaande stukken, welke zijn
handtekening in principe niet behoeven, door hem/haar mede worden ondertekend. De
voorzitter leidt de vergaderingen en stelt vast welke onderwerpen worden behandeld.
Behoudens het recht van de algemene vergadering om daarin wijzigingen in aan te brengen,
heeft de voorzitter het recht de beraadslagingen te beëindigen, indien hij meent dat de
vergadering voldoende is ingelicht. De voorzitter is echter verplicht de vergadering weer te
hervatten wanneer 1/3 van de op de algemene vergadering aanwezige leden dit verlangen.

22) Secretaris
De secretaris voert de algemene administratie van de vereniging voor zover deze niet aan
anderen is overgedragen. Hij/zij maakt de notulen van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken
worden namens de vereniging door de secretaris ondertekend. De secretaris is verplicht een
kopie van de correspondentie in de administratie te bewaren. Op de algemene ledenvergadering
brengt de secretaris een jaarverslag uit. De secretaris houdt een ledenlijst bij, waaruit de aard
van het lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief betreffende de belangrijkste actuele
documenten wordt door secretaris bewaard. Het oude archief kan op een andere locatie worden
bewaard. De secretaris is op de hoogte van de status en de locatie van het oude archief.

23) Penningmeester
De penningmeester beheert de geldmiddelen, voor het beheer is hij/zij persoonlijk
verantwoordelijk. De penningmeester draagt zorg voor de inning van contributies en bijdragen
en verzorgt de boekhouding van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de bezittingen en
schulden van de vereniging op ieder moment bekend zijn.
Betalingen namens de vereniging worden alleen uitgevoerd als daarvoor een onderliggende
factuur of kwitantie beschikbaar is. Gelden welke niet nodig zijn voor de lopende uitgaven van de
vereniging, worden door de penningmeester beheerd op een bankrekening overeenkomstig door
het bestuur te stellen voorschriften.
Op de algemene vergadering brengt de penningmeester verslag uit over zijn beheer. Tevens dient
de penningmeester een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe
verenigingsjaar. De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de
algemene vergadering.
De penningmeester is verplicht aan de kascontrolecommissie inzage te geven in de
(geautomatiseerde) boekhouding alsmede in alle boeken, bescheiden en (geautomatiseerde)
documenten en is verplicht alle inlichtingen te verstrekken die de kascontrolecommissie van de
penningmeester ter zake van zijn/haar beheer mocht verlangen. Deze verplichting heeft de
penningmeester ook richting het bestuur, dat hem/haar te allen tijde ter verantwoording kan
roepen.

24) Communicatie
a. Voor schriftelijke mededelingen door of aan de leden wordt in het clubgebouw een
mededelingenbord ter beschikking gesteld. Publicatie is alleen toegestaan in overleg met het
bestuur.
b. Het bestuur bevordert het functioneren van een website. Het doel daarvan is het
onderhouden en verstevigen van de verenigingsband tussen bestuur en leden en leden
onderling.
c. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in
niet schaden.

25) Sponsoring
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. Sponsoring mag
geen afbreuk doen aan de rechten van leden. Sponsoring behoeft de goedkeuring van de
Algemene Ledenvergadering indien deze:
a. Zich (mede) richt op betaling van spelers of individuele leden.
b. Verplicht tot exclusief verplichte naamvoering bij alle verenigingsactiviteiten.
c. Een belangrijke invloed heeft op het dagelijks functioneren van de
vereniging.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
26) Ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden binnen drie maanden na afloop van
het verenigingsjaar. Op de agenda van deze vergadering dient onder meer opgenomen te
worden:
a. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering.
b. Jaarverslag van de secretaris, penningmeester en de wedstrijdsecretaris(sen).
c. Verslag van de kascontrolecommissie.
d. Begroting voor het komende boekjaar.
e. Verkiezing bestuursleden.
27) Aankondiging ledenvergadering
Algemene ledenvergaderingen worden tenminste 14 dagen van tevoren bij e-mail en op het
publicatiebord aangekondigd. De leden ontvangen de stukken tijdig via de mail. Een set
vergaderstukken ligt ter inzage in de kantine van de club.

28) Besluitvorming algemene ledenvergadering
Een algemene ledenvergadering neemt met volstrekte meerderheid besluiten over alle
geagendeerde onderwerpen. Alleen bij een statutenwijziging en de opheffing van de vereniging
dient de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
Mocht op een dergelijke vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig zijn, dan wordt een
nieuwe vergadering uitgeschreven, te houden binnen een maand na de vorige en niet binnen 14
dagen, in welke nieuwe vergadering ongeacht het aantal aanwezige leden alle besluiten kunnen
worden genomen. Zie hiervoor de statuten artikel 21 en 22.

29) Presentielijst en stemrecht
a. Op de algemene ledenvergaderingen dient door de aanwezige stemgerechtigde leden een
presentielijst te worden getekend. Alle leden die deze presentielijst niet tekenen, worden
geacht afwezig te zijn.
b. Ieder lid van de vereniging heeft een stem. Het stemrecht van een jeugdlid wordt
uitgeoefend door de wettelijk vertegenwoordiger.
c. Een lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid te
vertegenwoordigen. Een lid kan slechts een ander lid vertegenwoordigen.
d. Begunstigers (donateurs) hebben geen stemrecht.

30) Voorstellen
Voorstellen, personen of zaken betreffende de algehele gang van zaken binnen de vereniging
kunnen door leden tot vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het secretariaat
worden ingediend.

COMMISSIES

31) Instelling en ontbinding
Voor speciale gelegenheden, voor bijstand en/of advies kunnen door het bestuur of op voorstel
van de algemene ledenvergadering tijdelijke of vaste commissies worden ingesteld. Tot leden
van deze commissies kunnen worden benoemd alle in artikel 3 en 4 van de statuten genoemde
leden. Het bestuur benoemt deze commissies.
Leden van vaste commissies zijn bij aftreden terstond herbenoembaar, tenzij in dit reglement of
bij het besluit tot instelling van een zodanige commissie anders wordt bepaald.
De leden van een tijdelijke commissie worden benoemd voor de tijd die nodig is om de taak van
de commissie te volbrengen.
Een commissie kan alleen worden ontbonden door het lichaam dat haar instelde. De
werkzaamheden en bevoegdheden van een commissie worden bepaald door het lichaam dat die
commissie instelt, met inachtneming van statutaire en reglementaire bepalingen.

32) Kascontrolecommissie en Jeugdcommissie.
Op grond van artikel 13 van de statuten benoemt het bestuur een kascontrolecommissie als
vaste commissie, bestaande uit twee leden. De leden hebben zitting voor de tijd van twee jaar.
Uit hoofde van kennisoverdracht wordt ernaar gestreefd om de twee leden niet gelijktijdig af te
laten treden. Mocht dit onder bijzondere omstandigheden toch het geval zijn, dan kan aan een
van de uittredende leden door het bestuur en met goedkeuring van de algemene
ledenvergadering worden verzocht nog een extra aanvullend jaar zitting te nemen in de
kascontrolecommissie.
De commissie heeft tot taak toezicht te houden op het beheer van de geldmiddelen van de
vereniging en brengt hierover aan de algemene ledenvergadering verslag uit. De gehele
boekhouding en alle onderliggende documentatie inzake het beheer van de geldmiddelen liggen
te allen tijde voor de commissie ter inzage.
De jeugdcommissie is samengesteld uit een of meer bestuursleden, een wettelijk
vertegenwoordiger van een jeugdlid en de jeugdtrainer. De commissie draagt zorg voor het goed
draaien van de jeugdafdeling onder meer door het begeleiden van de jeugdteams in de
jeudgdcompetitie en de jeugdtraining. Daarnaast organiseert de commissie speciale activiteiten
die bijdragen aan de binding van de jeugd aan de vereniging.

CLUBGEBOUW EN WEDSTRIJDEN

33) Clubgebouw
a. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook,
van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
b. Het clubgebouw is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden
toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
c. Het bestuur is bevoegd het clubgebouw voor bijzondere doeleinden te reserveren.
d. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid worden de leden tijdig op de hoogte gebracht.
e. In het clubgebouw geldt een algeheel rookverbod.

34) Barbeheer
a. De openingstijden van de kantine en de tijdstippen waarop alcohol wordt geschonken zijn
conform de Drank- en Horecavergunning.
b. Het beheer van de bar en kantine tijdens tafeltennisactiviteiten wordt uitgevoerd door
barvrijwilligers. Voor barvrijwilligers gelden de volgende kwalificatienormen:
i. zijn tenminste 18 jaar;
ii. staan als zodanig geregistreerd, en zijn betrokken bij de vereniging , als lid, dan wel
anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

35) Wedstrijden
a. Alleen het bestuur is bevoegd voor de vereniging officiële wedstrijden te organiseren,
respectievelijk de verenigingskampioenschappen te organiseren.
b. De indeling van de teams voor de competitie geschiedt onder verantwoordelijkheid van de
wedstrijdsecretaris, die op sterkte indeelt en binnen de regels van de NTTB, zoveel mogelijk
rekening houdend met de wensen van competitiespelers. Bij geschillen hieromtrent beslist
het bestuur.
c. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
Zie artikel 13.

SLOTBEPALINGEN
36) Toepassing statuten en huishoudelijk reglement
Door toe te treden als lid van de vereniging verklaart ieder zich zonder voorbehoud te
onderwerpen aan de statuten, het huishoudelijk reglement, gedragsregels en alle andere
bestaande geldige reglementen en besluiten.

37) Wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement
Wijzigingen en/of toevoegingen aan dit reglement en andere reglementen worden door de
algemene ledenvergadering vastgesteld, met inachtneming van artikel 30 van dit reglement. De
wijzigingen en/of toevoegingen treden direct in werking, tenzij een datum van inwerkingtreding
wordt bepaald.

38) Afwijking van het reglement
Indien de toepassing van een of meer artikelen van dit reglement of van andere reglementen,
besluiten en bepalingen welke van toepassing zijn door besluitvorming van de algemene
ledenvergadering in incidentele gevallen tot een onrechtvaardige situatie leidt, dan wel in strijd is
met de strekking van deze reglementen of besluiten is het bestuur bevoegd dispensatie te
verlenen, met inachtneming van de statutaire bepalingen.

39) Onvoorzien
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel inzake de uitleg van artikelen van dit
reglement, beslist het bestuur.

40) Bekendheid met de reglementen
Iedereen, op wie enige bepaling van de statuten en/of van de reglementen van deze vereniging
van toepassing is, wordt geacht deze te kennen. Ditzelfde geldt ten aanzien van besluiten van de
algemene ledenvergadering of van het bestuur die in officiële mededelingen van de vereniging
zijn vermeld.